สภ.หนองสูง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

ประวัติความเป็นมาเมืองหนองสูง

หัวข้อ ทั้งหมด
ประวัติความเป็นมาเมืองหนองสูง
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองสูง
นายอำเภอหนองสูง นับแต่ตั้งอำเภอหนองสูง ถึงปัจจุบัน
วิถีชีวิตของชาวเมืองหนองสูง
อาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร
ประชากร
สภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม
สังคมและวัฒนธรร
ชาวผู้ไทย หรือ ภูไท
ของดีท้องถิ่นและวัฒนธรรม
แสดงทั้งหมด

ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของอำเภอหนองสูง

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

เมืองหนองสูง เดิมมีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และมีพื้นที่บางส่วนล้ำเข้าไปถึงบ้านขุมขี้ยาง อำเภอ

กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการของเมืองหนองสูง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามเส้นทางมุกดาหาร – กุฉินารายณ์ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

ชนชาติดั้งเดิมผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ตั้งเมืองหนองสูง เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – 18

สันนิฐานว่าน่าจะเป็นพวกข่า ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการปกครองจากอาณาจักรขอม (เขมร) ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 บริเวณเมืองหนองสูงนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้าง(ลาว) ชนชาติข่าได้อพยพไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ทราบว่าได้อพยพไปอยู่ที่ใด และด้วยเหตุอันใด ก่อนที่ชนเผ่าผู้ไทยดำบรรพชนชาวเมืองหนองสูงจะอพยพเข้ามาอยู่แทน ซึ่งชนเผ่าผู้ไทยดำนี้ตามพงศาวดารเมืองแถน ระบุว่าเกิดที่นาน้อยอ้อยหนู เมืองแถน (แถง) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเดียนเบียนฟู (เป็นภาษาเวียดนาม แปลว่า เมืองชายแดน) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ชาวผู้ไทยดำอพยพจากเมืองดังกล่าวเพื่อหนีภัยความแห้งแล้งกันดาร มาตั้งเมืองใหม่ที่เมืองวัง เมืองคำอ้อ ปัจจุบันอยู่ในแขวงสะวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี) ได้มีท้าวสีหนาม (สิงห์) เจ้าเมืองคำอ้อ เป็นผู้นำ ได้พาผู้คนชาวผู้ไทยจากเมืองคำอ้อ จำนวน 806 คน และชาวผู้ไทยจากเมืองวัง จำนวน 952 คน รวม 1,658 คน อพยพหนีภัยความแห้งแล้งกันดาร ข้ามแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งประเทศไทยที่ท่าสีดา (มุกดาหาร) เจ้าเมืองมุกดาหาร อนุญาตให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ดงบังอี่ แขวงเมืองมุกดาหาร อันเป็นพื้นที่ตั้งของอำเภอหนองสูงในปัจจุบัน

ครั้นความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านหนองสูง เป็น”เมืองหนองสูง “ แต่งตั้งให้ท้าวสีหนาม (สิงห์) พระไกรสรราช (สิงห์) เจ้าเมืองหนองสูง โดยมีสารตราตั้งมา เมื่อวันศุกร์ แรม11 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง จ.ศ.1206 (หอสมุดแห่งชาติ จศ.1206) ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2387 เป็นเมืองจัตวา ทำราชการขึ้นต่อเมืองมุกดาหาร

เมืองหนองสูง นับแต่นั้นมา มีเจ้าเมืองขึ้นปกครองติดต่อกันมา 3 ท่าน (นายปาน แสนสุข ผู้ให้ข้อมูลปี 2536) คือ

 

ท้าวสีหนาม (สิงห์) เป็นพระไกรสรราช

ท้าวลุน (ชาวบ้านเรียกว่าท้าวกลาง) เป็นพระไกรสรราชที่ 2

ท้าวราชอาต (น้องท้าวสีหนาม ชาวบ้านเรียกอัญญาโหลง) เป็นพระไกรสรราชที่ 3

หลังจากเจ้าเมืองคนสุดท้ายถึงแก่กรรมแล้ว เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักกรี) มีความประสงค์จะปรับปรุงการปกครอง จึงยังไม่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าเมือง คงมีแต่”ผู้รักษาเมือง” เป็นผู้ทำการแทนเจ้าเมือง สืบต่อกันมาอีก 3 ท่าน คือ

 

หลวงอำนาจณรงค์ ชื่อจริงเรียกบุศย์ (สุรจิตต์   จันทรสาขา,2498)

หลวงทรงฤทธิรอญ ชื่อจริงเรียก เสือ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,ร.ศ.122

หลวงชนาจ    อาจวิชัย (ชาวบ้านเรียกตาอุปฮาด หรือหลวงอำนาจ (นายปาน   แสนสุข,2536 นางนำเงิน   จันทิม,2536 นายเชียงไข   จันทร์ปุ่ม,2523 นายสิงห์ตา   จันทร์เต็ม,2536)

เมื่อ พ.ศ. 2450 เมืองหนองสูงถูกยุบเป็นอำเภอหนองสูงพร้อมกับย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านนาแก ตำบลนาแก ปัจจุบันคือ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แต่ยังคงเรียกชื่อตำบลนาแก สถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอว่า อำเภอหนองสูงตามเดิม รวมเวลาที่เมืองหนองสูงเป็นเมืองได้ 63 ปี ส่วนบริเวณบ้านหนองสูงเดิม หลังถูกยุบเป็นอำเภอและย้ายที่ว่าการอำเภอไปแล้ว ได้ลดฐานะลงเป็นตำบลหนองสูง ขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม

24 เมษายน พ.ศ.2464 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่ออำเภอหนองสูง ซึ่งตั้งที่ทำการที่ตำบลนาแก เป็นอำเภอนาแก สังกัดจังหวัดนครพนม และยังคงเรียกชื่อนี้มาจนปัจจุบัน

5 มิถุนายน พ.ศ.2484 ตำบลคำชะอี ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอคำชะอี โดยแยกออกมาจากอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ทำให้ตำบลหนองสูง ต้องแยกมาขึ้นกับกิ่งอำเภอคำชะอี สังกัดจังหวัดนครพนม

27 กันยายน พ.ศ.2525 ทางราชการได้ประกาศพระราชบัญญัติยกฐานะอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนมขึ้นเป็นจังหวัดมุกดาหาร ทำให้ตำบลหนองสูง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ในเขตประกาศพระราชบัญญัติดังกล่าวโอนมาสังกัดจังหวัดมุกดาหาร

1 มีนาคม พ.ศ.2528 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศยกฐานะตำบลหนองสูง เป็นกิ่งอำเภอหนองสูง สังกัดจังหวัดมุกดาหาร

4 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอหนองสูง ขึ้นเป็นอำเภอหนองสูง สังกัดจังหวัดมุกดาหาร

  

languages:

Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เวลาปัจจุบัน

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

แบบสอบถาม..

ท่านอยากให้ ตำรวจบริการแห้ไขปัญหาเรื่องใดมากที่สุด?..
 

สถานีตำรวจภูธรหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทร.0-4263-5183 :: Nongsung Police Staion Tel.0-4263-5183
www.nongsung.mukdahan.police.go.th :: E-mail :: [email protected]